SAYIŞTAY: ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, MÜHENDİS KADROSUNA GEÇİRİLEMEZ

Sayıştay 5. dairesi, oy çokluğuyla özel kalem müdürünün mühendis kadrosuna atanamayacağına karar verdi.
26 Nisan 2019 07:15

Karada, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Hizmet Gruplan Arasında Geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin (ç) fıkrasında bulunan, "İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir." hükmünün yürürlüğünün Danıştayca durdurulduğuna yer verildi. Sayışltay ayrıca, Özel kalem müdürlüğünden avukatlık kadrosuna atamanın kamu idaresinin insiyatifinde olduğuna ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşünün de bu Danıştay kararıı nedeniyle hükümsüz kaldığına yer verdi.

İşte Sayıştay 5. Dairesinin 2017/361 Karar Nolu, 138 İlam Nolu, 5.2.2019 Tutanak Taihli Kararı

............... tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan ...............'ın sınavsız mühendis kadrosuna atandığı, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin Mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi neticesinde ............... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde;

"...özel kalem müdürlüklerine... bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir...

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder."

Hükmü ile ilgili İçişleri Bakanlığının .......gün ve ......... sayılı özel kalem müdürü konulu genelgesinde yer alan,

"Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, Bakanlığımız izni ile yapılacaktır. Bu kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, kadro derecesi ve görevin özellikleri de dikkate alınarak yükseköğrenim mezunlarına öncelik verilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır.

Personel giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen oranları aşan belediyelerde, özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan ve naklen atamalarda, 5393 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde öngörülen usule göre Bakanlığımızdan izin alınacaktır."

Mevzuat hükümlerine göre özel kalem müdürlüklerine atama yapılması gerekmektedir.

............... ............... tarihli ve ............... sayılı olur ile mühendislik kadrosuna atanmıştır.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikin "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis sayılmış, "Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinde, "görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5'inci maddede öngörülen görevlerde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak." şartı belirtildikten sonra "Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olan Kadrolara Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar" başlıklı 8 inci maddesinde, "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak ve Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak." şartı, "Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "Mühendis kadrolarına atanabilmek için, Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ile öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak," şartları sayılmıştır.

04.07.2009 gün ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikin "Hizmet Gruplan Arasında Geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin (ç) fıkrasında, "İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir." hükmünün yürürlüğü, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ........tarihli kararı ile durdurulduğundan uygulama imkanı bulunmamaktadır. Nitekim bu fıkra hükmü 07.05.2014 gün ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci bendinde, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında Mühendis kadrosu da sayılmış, "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci bendinin (b) fıkrasında da "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak," gerektiği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanun da özel kalem müdürlüğünde bulunan kişilerin bulundukları bu kadrolar diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz denilse de uygulamada memurluğa atama idarenin takdirindedir. İstisnai memurluklarda çalışanların diğer kadrolara sınavsız atanmasına ilişkin Yönetmelik maddesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ......tarihli kararı ile durdurulduğundan ve 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile kaldırıldığından dolayı bu kişi mühendis kadrosuna yerine ancak memur kadrosuna atanabilir.

Yönetmeliğe aykırı olarak sınav yapılmadan mühendisliğe yapılan atama kazanılmış hak oluşturmaz. Kazanılmış hakkın varlığından söz edebilmek için, hakkın yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak tesis edilen bir işlemle elde edilmesi gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemlerin kazanılmış hak doğurması mümkün değildir. Yönetmeliğe aykırı yapılan atamaların iptal edilmesi gerekmektedir.

Özel kalem müdürlüğünden avukatlık kadrosuna atamanın kamu idaresinin insiyatifinde olduğuna ilişkin ........sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşü; 04.07.2009 gün ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikin "Hizmet Gruplan Arasında Geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin (ç) fıkrasında bulunan, "İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir." hükmünün yürürlüğü, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ......tarihli kararı ile durdurulduğu ve 07.05.2014 gün ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile yürürlükten kaldırıldığından, geçerliliği bulunmamaktadır.

Mühendis kadrosuna atama mezkür Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereği görevde yükselmeye tabi kadrolar arasındadır. Bulguda da belirtildiği üzere "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci bendinin (b) fıkrasında da "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak," gerektiği hüküm altına alınmıştır. Özel kalem müdürlüğünden mezkür Yönetmelike tabi kadrolara sınavsız atama hükmü de Yönetmelikten kaldırıldığından özel kalem müdürlüğünden unvan değişikliğine tabi görevlere sınavsız olarak atanma imkanı kalmamıştır.

Yapılan incelemede, mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere özel kalem müdürlüklerinden mezkür Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara yapılacak atamaların mezkur Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu açıktır. Dolayısıyla kişilerin özel kalem müdürlüğünden unvanlı kadrolara sınavsız atanması mümkün değildir. Bu sebeple, ............... tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan ...............'ın sınavsız mühendis kadrosuna atanarak bu kadroya ait zam ve tazminat ödemelerini alması sebebiyle kamu zararına yol açılmıştır.

Bu itibarla, ............... tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan ...............'ın sınavsız mühendis kadrosuna atandığı, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin Mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi neticesinde oluşan ............... TL kamu zararının;

Atamayı yapan Üst Yönetici ..............., Harcama Yetkilisi ............... ile Gerçekleştirme Görevlisi ...............'a

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü

Üye ...............'in karşı oy gerekçesi;

"............... tarafından yapılan atamada söz konusu personelin asıl mesleği mühendislik olması sebebiyle, kişi unvanına uygun bir kadroya atanmış olduğundan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır."

MEMURLAR.NET

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #