PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
22 Haziran 2020 00:20

22 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31163

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2012 tarihli ve 28428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı, akademik programlarla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları düzenlemek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, projelere bilimsel destek vermek ve bu şekilde Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

b) Okul öncesinden lisansüstü düzeye kadar öğrenim görmek isteyen tüm bireylere, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencilerin bu alanlara yönelimini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamak, 4-14 yaş grubunda yer alan çocukların bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarındaki eğitimlerini sosyal beceri, öz yeterlik, yaratıcı ve eleştirel düşünme açısından yeni eğitim modelleri kullanarak geliştirmek,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin odaklandığı alanlarda okul öncesinden lisansüstü düzeyine kadar öğretmenlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin eğitimine ve gelişimine yönelik etkinlikler/programlar düzenlemek.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim programları planlamak.

c) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi için kitlesel açık çevrimiçi dersler geliştirmek.

ç) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimine yönelik ürün geliştirme çalışmaları yapmak ve patentler almak.

d) Dezavantajlı olan öğrencilere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için projeler ve programlar geliştirmek.

e) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitiminde mükemmelliği desteklemek, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak.

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak.

g) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

22 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 31163

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“(6)  Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Üniversite Senatosu tarafından bir puan belirlenir ve başvuru öncesinde ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Üniversite Senatosu tarafından bir puan belirlenir ve başvuru öncesinde ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora” ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin%50’sini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan%50’ye kadar artırılabilir. Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #