SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı
18 Ekim 2020 00:27

18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 31278

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ostim Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ile lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD): Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki enstitülerdeki anabilim/anasanat dalını,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü Müdürü: Ostim Teknik Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini,

f) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,

h) Mütevelli Heyet: Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ostim Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Ostim Teknik Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına lisans diploması (mezuniyet belgesi), ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, lisans not döküm belgesi (transkript), İngilizce yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi (yeterlilik belgesi) ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezli yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde; lisans diploması, ALES puanı, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Tezli yüksek lisans programları için ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının%50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak mimarlık temel alanı dışında tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ise, ALES notuna sahip olma şartı aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde; lisans diploması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans not ortalaması değerlendirilebilir. İngilizce yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi (yeterlilik belgesi) ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır.

(2) Doktora programlarına lisans ve yüksek lisans diploması (başarı) düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Doktora programlarına başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının da 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Ancak mimarlık temel alanı dışında tasarım ile ilgili alanlarda açılan doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans ve lisans diplomasına sahip olmak ve başvurulan programın puan türünde tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda 60, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. ALES puanının%50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak tasarım ile ilgili alanlarda açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve sözel puan türünde 55 ve lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının%50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilebilmeleri için gereken asgari lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4,00 üzerinden 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversitede yürütülen lisansüstü programların dili, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü kurulu kararıyla öğrencilerin önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir. Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri YDS, eş değerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası sınavlar, İngilizce eğitim veren diğer yükseköğretim kurumlarının İngilizce Yeterlik Sınavları veya İYS sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterlik sınav başarı notu YDS veya İYS’de 100 üzerinden 60 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS’den 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir puan veya ÖSYM’ce eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eş değeri bir puan alınması zorunludur. Resmî dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar başvuru için diplomalarını, ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeylerini belgeleyen bir sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(6) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya ÖSYM’ce eş değerliliği kabul edilen uluslararası sınav puanları, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeyleri ve ilgili enstitü ana bilim dalınca uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu enstitü ana bilim dalı tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları ilgili enstitü ana bilim dallarınca veya enstitüler tarafından açıklanır.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5 inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eş değerliği, ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İngilizce başarı düzeyi

MADDE 7 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri İngilizce yürütülen lisansüstü programlara kabul için yeterli görülmeyen ve İngilizce İYS’de başarısız olan veya bu sınava girmeyen adaylar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin ancak farklı alanlara başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam 4 dersi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili EABD tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve programı en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü programı not ortalamasına katılmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredileri/saatleri de belirtilir.

(3) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz. Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve teze kayıt olamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.

(4) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla programına sayılabilir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara ilgili EYK kararı ile kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programlara kabul edilen öğrenciler, Enstitü tarafından istenilen belgeler ile programlara kayıt olurlar. Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış örneği kabul edilir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

İzinler

MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrencilere mazeret izinleri, ilgili EYK tarafından geçerli bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarıyıla kadar verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(2) İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yapılabilir.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin, ilgili EYK kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin öğrenim ücretleri ve öğrenim burslarına ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli sayılma işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci programı süresinden önce tamamlasa dahi program öğrenim ücretinin tamamını öder. Normal öğretim süresinde programı tamamlayamaması halinde öğrenci, uzattığı süre için Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Hükümler

Lisansüstü programın açılması ve eğitim-öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarını kapsar. Bir lisansüstü programı, EABD Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır. Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, EABD Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulu tarafından incelenip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir akademik yıl on altı haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

(5) Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu ücrete tabidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenciler teori derslerinin%70’ine, laboratuvar ve uygulama derslerinin ise%80’ine devamla yükümlüdür.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır.

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir.

Programlar, ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı yapılır.

Ders notları

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:

AA                           4,00                    90-100

BA                           3,50                     85-89

BB                            3,00                     80-84

CB                            2,50                     70-79

CC                            2,00                     60-69

DC                           1,50                     50-59

DD                           1,00                     45-49

FD                            0,50                     35-44

FF                            0,00                      0-34

NA                           0,00                        0

(2) Notların ve not ortalamalarının, yüzlük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I: Eksik.

b) S: Yeterli.

c) U: Yetersiz.

ç) P: Gelişmekte Olan.

d) NI: Not Ortalamasına Katılmayan.

e) NA: Devamsızlık.

(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Bakanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir.

(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(7) (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, (FF) notu gibi işlem görür.

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

(11) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

Notlarda maddi hata ve itirazlar

MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

(2)  Öğrenciler geçerli bir nedene bağlı olarak ilgili EABD Başkanlığına, yapılan sınavlar veya verilen notlarla ilgili itirazları yapabilirler. İtrazlar en geç on beş gün içerisinde bir dilekçe ile EABD’ye yapılmalıdır. EABD Başkanlığının yapılan itirazı uygun bulması halinde en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde sınavları yeniden yapılabilir veya maddi hatalı notları düzeltebilir. Daha geç yapılan başvurular için ise, konu ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam AKTS, o dersin AKTS değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam AKTS tutarı, alınan derslerin AKTS değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır.

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafından eş değer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tarafından eş değer kabul edilen dersleri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK onayı ile ilân edilerek duyurulur.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek lisans programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla yeni kayıt olunacak yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet zorunlu ve seçmeli kredili ders, EABD’nin uygun göreceği bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer, zorunlu ve seçmeli dersler dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, enstitüye önerilir ve ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi, ilgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar ile bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlıkta geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine dâhildir. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans derslerinden seçebilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir. 

(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdürlüğü tarafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren  öğrenci,  tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde eksikliklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı iki dönemi ders ve bir dönemi dönem projesi olmak üzere toplam üç dönemdir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile 30 AKTS’lik dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrenci tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için toplam 90 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlaması ve Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler birinci dönem sonunda, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez danışmanı, en az bir başarılı yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(7) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan en çok 2 ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu alınması gerekir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda tezin İngilizce yazılması zorunludur.

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağlayan, tez danışmanınca tezi kabul edilen ve eğer varsa ilgili EABD’nin enstitü müdürlüğü tarafından onaylanmış tez jürisi atama başvurusu asgari koşulunu yerine getiren öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik yönünden danışmanca kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada belirtilen yayım için gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili enstitüye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri için biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 30 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş değeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK ile kesinleşir. Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine saydırabilir.

(6) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(7) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Öğrenci, tezinde elde ettiği sonuçları ve sanatsal çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini ve sanatsal çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil toplam beş  kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABD tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilmesi için öğrencinin diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav juri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunmasında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve PDF formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan%50’ye kadar artırılabilir.

(3) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Lisansüstü eğitim programının açılması

MADDE 41 – (1) Lisansüstü eğitim, eğitim dili Türkçe ve İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarını kapsar.

(2) Bir lisansüstü program, ilgili anabilim/sanat dalı tarafından hazırlanarak ilgili EYK’nın önerisi, Senato ve Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibakı ilkeleri, anabilim/sanat dalı tarafından hazırlanarak ilgili EYK tarafından incelenip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(7) İlgili mevzuat ve karşılıklı mutabakatlar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarında, anabilim/sanat dalı başkanlığınca her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir ve danışmanların ataması yapılır. Tez danışmanı ve tez konusu, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak şekilde belirtilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı anabilim/sanat dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 43 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Burs

MADDE 44 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan önce Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

Kayıt dondurma

MADDE 47 – (1) Öğrencinin geçerli bir mazereti olması halinde en fazla iki dönem kaydını dondurabilir.

(2) Öğrenci ilgili anabilim/sanat dalına bir dilekçe ile başvurarak geçerli mazeretini beyan ve ispat ederek kaydını dondurmak için başvurabilir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurmak için başvurabilmesi için, bulunduğu dönemin kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini ödemiş olması gerekmektedir. Öğrencinin ödediği bu öğrenim ücreti, öğrencinin tekrar öğrenime başlayacağı dönemin ücreti olarak mahsup edilmiş olacaktır.

(4) İlgili anabilim/sanat dalının öğrencinin kayıt dondurma talebini ve dilekçesini uygun bulması halinde, dilekçeyi bir üst yazıyla EYK’ya bildirir. EYK’nın alacağı kararla öğrencinin kayıt dondurma talebi en fazla iki dönem süreyle uygulanabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, EABD Başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

Uzaktan öğretim lisansüstü programları

MADDE 49 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir.

(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri EABD Başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER