MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
08 Ekim 2020 08:55


8 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 31268

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planladığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı meka^nda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,

f) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan öğretimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

d) Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği gerekli altyapıyı önermek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işletilmesi için ilgili birim, bölüm ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmak.

e) Örgün eğitim içerisinde yüz yüze yürütülen derslerin dijital araçlarla takviye edilmesini sağlamak ve bu dersleri Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) için uygun hale getirilmesini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan öğretim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak, bu doğrultuda Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öncelikli olmak üzere Üniversitenin ve diğer üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

c) Uzaktan öğretim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Uzaktan öğretim sürecinde üretilecek video/ses/belge gibi öğretim materyallerinin etik kullanımı konusunda Üniversite Etik Kurulu ile iş birliği yapmak ve uzaktan öğretim sürecinde gerçekleştirilecek ölçme faaliyetlerini organize etme amaçları ile çevrimiçi platform ya da platformlar oluşturmak ve yönetmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve veka^let altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, uzaktan eğitim biriminde görev alan ekibin koordinasyonunu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde açılan derslerin, programların dönemlik performans değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ile programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

d) Uzaktan eğitime yönelik teknolojik yenilikleri takip etmek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #