İLİN EN ÜCRA KÖŞESİNE GÖREVLENDİRİLEN MEMURA ARAÇ TAHSİSİ YAPILMAK ZORUNDA MI?

Bir büyükşehirde ilin en ücra köşesine, bilet kesmek için görevlendirilen memura, belediye araç tahsis etmek zorunda mıdır?
12 Haziran 2019 06:40

SORU: İyi çalışmalar; Bir ... Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım ilçeden yaklaşık 1 saat uzaklıkta farklı bir ilçede ikamet etmekteyim. Çalıştığım müdürlük beni çalışma saati gece 05:00 'da başlayan ve ikamet ettiğim ilçeden toplu ulaşım imkanı olmayan İlçe Terminali'nde bilet kesmem için görevlendirdi. . Beni gece yarısı - hiç bir toplu ulaşımın aracının daha başlamadığı bir saatte farklı bir ilçede görevlendirmeleri yasal mıdır? . Ben özel aracımla mı işe gelmek zorundayım?

CEVAP: Anayasanın 137. maddesine göre kamu hizmetinde çalışan kişilerin -konusu suç oluşturmayan- yazılı emirleri yerine getirilmesi zorunludur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde verilen emirlere itiraz etmek, görevini tam ve zamanında yapmamak fiilleri için disiplin cezası öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için görev yaptığı yerleşim biriminde ikametgah mecburiyeti kaldırılmış ise de devlet memurunun görevine zamanında gitmesi zorunludur. Ayrıca görev yaptığınız kurumun mevzuatında ikametgah mecburiyeti bulunabilir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. Maddesinin g bendi ile 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;"

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı:

Madde 28 -Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (Ombudsmanlık) 11.06.2016 tarih ve 2016/194 numaralı kararında; şikayet başvurucusunun, koordinatör öğretmen olarak görevlendirildiği okul dışındaki işletmelere ulaşım için yaptığı yol masrafının Harcırah Kanunu'nun 28 inci maddesi gereğince tarafına ödenmesi talebini reddetmiştir.

Söz konusu Kamu Denetçiliği Kurumu kararında atıf yapılan Sayıştay 8. Dairesinin 21/12/2004 tarih ve 5566 sayılı Kararında, "6245 sayılı Harcırah Kanununun 28'inci maddesi hükmü ile, asli görevleri sabit olmakla birlikte görevli olarak memuriyet mahalli içinde bir yere vasıta ile gidenlere yol gideri ödeneceği öngörülmüş, ancak ikametgah ile görev mahalli arasında her gün yapılacak gidiş gelişler için vasıta nakil ücreti verileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır." denilerek, gece bekçilerine memuriyet mahalli ile ikametgah arasındaki gidiş gelişlerin bütçeden karşılanması sonucu meydana gelen fazla ödemenin sorumlulara ödettirilmesine karar verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay oldukça dar ve lafzi bir yorumla ikametgah ile görev mahalli arasında yapılan geliş gidişlere nakil ücreti ödenemeyeceği yönünde kararlar vermiştir. Sayıştay'ın konu ile ilgili kararı nedeniyle kurumunuzun tarafınıza ücret ödemesi mümkün görünmemektedir(rücu ihtimali nedeniyle). Ancak servis veya araç temini her zaman mümkün olabilir. Görevlendirme mahiyeti itibariyle yazılı emir olduğundan işinize zamanında gitmek zorundasınız.

Ancak toplu ulaşım olmayan saatte servis ya da araç sağlanması için kurumunuza başvurmanız ve ret cevabı almanız halinde idare mahkemesine başvurmanızın yararınıza olacağını değerlendiriyoruz.

MEMURLAR.NET

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #