SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandı
18 Ekim 2020 00:13

18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 31278

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavları,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına esas olan 25-30 saat öğrenci çalışma yükü birimini,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Bütünleme sınavı: Birimlerde yarıyıl veya yılsonu sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin girebildiği sınavı,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): En az iki yarıyılın veya bir yılın ortalamasını,

f) İlgili kurul: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavları,

h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ı) Mazeret sınavı: İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

i) Mezuniyet üç ders sınavı: Mezuniyet için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak üç dersten başarısız olmuş öğrenciye uygulanan sınavı,

j) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden ve hazırlık sınıfından muafiyet için öğretim yılı başında açılan sınavı,

k) Ön koşullu ders: Ön koşullu olarak birbirine bağlanmış, içerik ve uygulama yönlerinden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğindeki ders ile sonraki dönemlerde o konuyla ilgili dersin başarıyla tamamlanması için alınması gereken temel dersi,

l) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

m) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

s) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl veya yılsonunda yapılan final sınavlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı

Üniversiteye kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini e- Devlet üzerinden yaptırır. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar, kayıt işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile şahsen veya noter onaylı vekâletnamesi bulunan vekili aracılığıyla yaptırır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday, öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır. 

(2) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında hukuki işlem başlatılır. 

(3) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır. 

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt işlemleri, Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde yapılır.

Ders kayıtları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kayıtlarını yapmak veya yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrencilerin, ders kayıtlarının ekle-çıkar süresinin bitiş tarihinden itibaren iki hafta içinde beyan etmeleri şartıyla mazeretlerinin, haklı ve geçerli olduğunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamaz. Ders kayıt çıktıları, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içerisinde danışman öğretim elemanınca birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. 

(2) Öğrenci bir yarıyılda programının çakışmaması şartı ve danışman onayı ile 40 AKTS kredi yüküne kadar, devam zorunluluğu olmamak şartıyla ders tekrarı durumunda 45 AKTS'ye kadar ders alabilir. 

(3) Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri derslere ve bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(4) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı olmak gerekir. 

(5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını kendisi yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrenci otomasyon programı desteği ile internet üzerinden yapılır. Süresi içerisinde danışman onayının alınması gerekir. Ders kayıtlarında, ilgili birim kurullarının bu Yönetmelik çerçevesinde koyacağı esaslara uyulması zorunludur. 

(6) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş süre içerisinde, öğrenci danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bazı dersleri bırakabilir veya bu Yönetmelikteki diğer hükümlere aykırı olmamak kaydıyla başka dersler alabilir. 

(7) Üç dersten kalmış olan öğrenciler, mezuniyet üç ders sınavına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda, katkı payını yatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde yeniden kayıtlanarak dersleri tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen üç ders sınavına girebilir.

(8) Bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan en fazla 10 AKTS’lik, yaz okulunda ise azami 16 AKTS’lik ders alabilirler.

Katkı payı

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, yükümlü olmaları halinde; her yarıyıl/yılda, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ödemek zorundadır. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrencinin kendi isteğiyle kayıt sildirmesi veya disiplin cezası alması nedeniyle kaydının silinmesi halinde alınan katkı payı ödemeleri iade edilmez. 

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmez. Ancak ödemekle mükellef oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini kanuni faiziyle öderler.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilanıyla birlikte, yazılı olarak başvurmak suretiyle yeni kimlik kartı talebinde bulunabilir. Öğrencinin mezuniyeti veya herhangi bir şekilde Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde kimlik kartı iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Akademik Takvim

Eğitim-öğretim dönemi

MADDE 8 – (1) Üniversitenin tüm birimlerinin akademik takvimi Senato tarafından belirlenir. 

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Resmî tatil günleri ile yılsonu ve bütünleme sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurulun kararı ile Rektörlüğün bilgisi dâhilinde Cumartesi ve Pazar günleri ders ve sınav yapılabilir. 

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurulun teklifi ve Senato kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bunların teorik ve uygulama saat sayıları, AKTS’leri, derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları ilgili akademik anabilim/anasanat kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(3) Staj, bitirme projesi ve bitirme tezi gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesine ilişkin esaslar, ilgili birimce hazırlanır ve Senato tarafından karara bağlanır. 

(4) Müfredattaki dersler ve dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce bölüm/anabilim/bilim dalı kurulu tarafından belirlenir; ilgili öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir ve ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

Eğitim-öğretim düzeyleri, ders AKTS’lerinin hesaplanması ve iş yükü

MADDE 10 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) yer alan 5. düzey (ön lisans) için en az 120 AKTS, 6. düzey (lisans) için 240 AKTS ve yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlar için 300 AKTS esas alınır. Alınması gereken AKTS’ler dönemlere dengeli olarak dağıtılır. 

(2) Ders birimi AKTS’dir. AKTS hesaplamasında, TYYÇ’de her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 

(3) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri ilgili kurullar tarafından belirlenir. 

(4) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi kırk beş dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on beş dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler

MADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ön koşullu dersler olarak gruplandırılır.

(2) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir. 

c) Seçmeli dersler, Üniversite, ilgili birim, ilgili bölüm seçmeli ders havuzuna açılan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS’nin en az%25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir. Bölüm seçmeli ders havuzunda yer almayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS’nin%10’unu aşamaz.

ç) Ön koşullu dersler, akademik birimlerin yetkili kurullarının teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl, konservatuvar ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl, dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on iki yarıyıldır. 

(2) Üniversite birimlerinde, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bütünleşik eğitim programlarında dokuz yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Ders açma esasları

MADDE 13 – (1) Her yarıyıl/yıl açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanı, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. 

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. 

(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili kurul tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. 

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları, her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on işgünü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.

Dersin gruplara ayrılması

MADDE 14 – (1) Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz. Bitirme ödevi, bitirme projesi ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri için gruplandırma yapılırken öğrenci sayısına bakılmaz.

Danışmanlık

MADDE 15 – (1) Her bir öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışmanlıkla ilgili hususlarda Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Ders alma esasları

MADDE 16 – (1) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlarda, öğrencilerin hangi gruba kaydolacakları danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(2) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. 

(3) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

(4) Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer AKTS’li başka bir seçmeli dersi alabilirler. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması halinde başka bir ders seçilir. 

(5) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu müfredatlarında bulunan dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmaları amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulu tarafından izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi oldukları akademik birimin yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmî belgeleriyle birim öğrenci işlerine müracaat ederek kendi birimlerinden almaları gereken derslere eşdeğer kabul edilecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve ders aldıkları yükseköğretim kurumunun ders geçme usullerine göre başarılı olunan derslerin notları, en yakın olduğu nota dönüştürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Mezuniyet ve Derslere Devam

Devam koşulları

MADDE 18 – (1) Öğrencinin teorik derslerin en az%70’ine, uygulamalı derslerin ise en az%80’ine, yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az%85’ine devam etmesi gerekir. Aksi halde öğrenci ilgili derse devam etmemiş sayılır; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilan edilir. Devam çizelgeleri dersi veren öğretim elemanı tarafından iki yıl süre ile muhafaza edilir. 

(2) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olunan süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. 

(3) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içi ve yurt dışında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için mazeretli ve izinli sayılırlar.

Sınav esasları ve düzeni

MADDE 19 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet üç ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yıl içi değerlendirmesi, ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması, bitirme tezi, mezuniyet çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on işgünü içinde ilan edilir. Yarıyıl veya yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yılsonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

(2) Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş ancak üç dersten başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bu derslerin sınavına akademik takvimde belirtilen tarihte girerler. 

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girebilirler. Bunlar için öğretim yılı başında muafiyet sınavı yapılır. 

(4) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on işgünü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. 

(5) Sınavlarla ilgili diğer hususlarda Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Sınavlarda kopya

MADDE 20 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınavlarda mazeret

MADDE 21 – (1) Yarıyıl/yıl içi değerlendirme etkinliklerine (ara sınav, ödev, seminer, panel ve benzeri) süresinde katılamayan öğrenci, hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde, bu öğrenciler hakkında Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 22 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden on işgünü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren üç işgünü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. İtirazın sonucu ilgili öğrenciye üç işgünü içerisinde birim tarafından tebliğ edilir. 

(3) İlgili öğrencinin bu sonuca da üç işgünü içerisinde itirazı olması halinde; ilgili yönetim kurulu itirazı değerlendirerek karara bağlar.

Onur, yüksek onur öğrencisi

MADDE 23 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur” öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yılsonunda öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından ilan edilir.

Başarı durumu

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60’tır. Bir ara sınav yapılması durumunda ara sınavın başarı notuna etkisi%40’tır. Birden fazla ara sınav ve/veya diğer faaliyetlerin yapılması durumunda bu sınav ve faaliyetlerin başarı notundaki toplam etkisi%40’tan az ve%70’ten çok olamaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur. 

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda belirtilmiştir:

 

                             Harf Notu                                                                                              Mutlak Değerlendirme

Katsayı                 Karşılığı                                            Anlamı                                    Sistemindeki Not Aralıkları

    4.00                       AA                                            Mükemmel                                                 90-100

    3.50                       BA                                               Çok İyi                                                     80-89

    3.00                       BB                                                   İyi                                                         70-79

    2.50                       CB                                                  Orta                                                        65-69

    2.00                       CC                                               Başarılı                                                     60-64

    1.00                       FD                                              Başarısız                                                    50-59

    0.00                        FF                                               Başarısız                                                     0-49

    0.00                       FG                   Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi (Başarısız)                             -

    0.00                       DZ                                     Devamsız (Başarısız)                                              -

                                    S                                          Yeterli (Başarılı)                                                  -

                                   G                                          Geçti (Başarılı)                                                   -

                                   K                                          Kaldı (Başarısız)

 

(3) Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) AA, BA, BB, CB, CC, G, S başarılı harf notlarıdır. 

b) FD, FF, FG, DZ, K başarısız harf notlarıdır. 

c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirdiği halde, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

ç) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) S: Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. 

(2) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO hesabı için ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde, alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yılsonu itibarıyla YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Bir dersten başarısız olan, dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan veya başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda veya yaz okulunda alırlar. Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO/YANO hesabında bu son not kullanılır.

Mezuniyet üç ders sınavı

MADDE 27 – (1) Öğrenciye, devam şartını yerine getirmek şartıyla, mezun olmak için en çok üç dersi kaldığında, her ders için birer sınav hakkı tanınır. Bu sınav günleri akademik takvimde belirtilir. 

(2) Mezuniyet üç ders sınavında alınan not, ham başarı notu sayılır ve Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönergedeki esaslara göre harf notuna çevrilir. Mezuniyet üç ders sınavına katılmayan veya sınavlara katıldıktan sonra başarısız olan öğrenciler, dersin okutulduğu dönemde yeniden kayıt yaptırarak dersi tekrar alırlar. Öğrenci, tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen mezuniyet üç ders sınavına girebilir.

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 

(2) Diplomanın kaybı halinde öğrenciye, yeni diploma verilir ve diplomanın arkasına da kaçıncı kez verildiği yazılır. 

(3) Onur ve yüksek onur öğrencilerinin bilgileri, not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 

(4) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ve ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz. 

(5) Çift anadal ve yan dal ile ilgili mezuniyet işlemleri hakkında Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır. 

(6) Öğrencilere diplomayla birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma eki öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir. Diploma ekinin kaybı durumunda, diplomalarını kaybedenler için gerekli koşulların aynısı diploma eki için de geçerlidir.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi

MADDE 29 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmaları kaydıyla, başvurmaları halinde ön lisans diploması alabilir. Bu madde kapsamında ön lisans diploması alınmasına ilişkin olarak 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ön lisans diploması alanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 30 – (1) Mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararının verildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, bu nedenlerin ortaya çıkışından itibaren en geç bir ay içinde ilgili öğrencinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir. Bu haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması. 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması. 

ç) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi. 

d) Öğrencinin ekonomik sıkıntısı nedeni ile eğitimine ara verme talebinin belgelendirilmesi. 

e) Öğrencinin tutuklu veya gözaltında olması. 

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması. 

g) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller. 

(2) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası kayıt dondurma gerekçesi sayılmaz. 

(3) Kayıt dondurmak için istenecek belgeler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Öğrencinin; başvurduğu yarıyıldan itibaren, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan hallerde en fazla iki yarıyıl, (e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (f) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca kaydı dondurulur. 

(5) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler. 

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz. 

(7) Kayıt dondurma talebi normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler tarafından yapılabilir.

İlişik kesme ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma

MADDE 32 – (1) Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvururlar. İlişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye verdiği lise diplomasının arka yüzü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kayıtlarını sildiren öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yerleştirilebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına devam edemez. Bu öğrencilerin, mezun olabilmeleri için yerleştirildikleri üniversitelerce açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir. 

(3) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir: 

a) Öğrencinin aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında kayıtlı bulunması. 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmü gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almış olması. 

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine karar verilmiş olması.

ALTINCI BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçiş, Yeniden Kayıtta Muafiyet

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 33 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak

MADDE 34 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az%60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibaklarda, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 35 – (1) - Muafiyet işlemleri ilgili yönetim kurulunca Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre değerlendirilir.

Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişler

MADDE 36 – (1) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversite içerisinde eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yatay geçişe ayrılacak kontenjanlar ilgili yönetim kurulunun teklifiyle Senato tarafından kararlaştırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 37 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında çift anadal ve lisans programlarında yan dal programları ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Yabancı dille eğitim ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 38 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili birimin bu konuda hazırlayacağı esaslar çerçevesinde ve Üniversiteye ait ilgili yönergeler doğrultusunda yürütülür.

İkinci öğretim

MADDE 39 – (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim yapılabilir.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında ve hazırlık sınıfında değişim programlarından yararlanamaz. 

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. 

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak kendi kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. 

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başarı katsayılarına göre, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir ve bunlar not döküm belgesinde gösterilir. 

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olarak kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır. 

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönüşlerinde, gittiği yarıyıl/yarıyıllar ile ilgili olarak aldığı derslerin kredi transferleri ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

Tebligat ve duyuru

MADDE 41 – (1) Öğrencinin elektronik iletişim adreslerine veya kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılan bildirimler ile Üniversite internet sitesinden veya birim panolarından yapılan duyurular öğrenciye tebligat niteliğindedir. İletişim adreslerini değiştirdikleri halde bunu ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut iletişim adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmelikle kaldırılan hükümlere göre almış oldukları başarı harf notlarına ait hakları saklıdır. GANO hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni GANO hesaplamasında bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde verilen katsayılar geçerlidir. 

(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden staj yükümlülüğü dışında bütün dersleri başardığı halde, mezuniyet için 2.00 GANO barajını geçemeyen öğrencilere, mezuniyet üç ders sınavını takip eden 5 işgünü içinde en fazla üç derse kadar Mezuniyet GANO Baraj sınavı uygulanır. 

(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden en fazla üç dersten başarısız olanlara akademik takvimde belirtilen mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER