SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Yayımlandı
22 Ekim 2021 00:09

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak, seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve sınavlar yapmak.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetleri vermek; analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak.

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat ve girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

ç) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanlarında, seminerler, eğitim programları, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek.

d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretmek, Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 25.006,00 (yirmibeşbinaltı) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER