SON EKLENENLER

EBS, 24 konuyu YÖK Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdı.

Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu Nisan 2024 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Sami Çetin ve Yılmaz Karataş, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Şimşek, Personel Dairesi Başkanı Ali Doğan, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Zerrin Ekiz ve Hukuk Müşaviri ?Adem Gelir’in katılımıyla yapıldı.
26 Nisan 2024 20:51

Üniversite çalışanlarının sorunlarının ele alındığı, çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Talat Yavuz, Kurum İdari Kurulu Nisan Çalışma Raporu’nda görüşülmek üzere rapor haline getirdikleri taleplerin, kurum ve üniversite çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzun süreli bir araştırma ve çalışma sonucu oluştuğunu belirterek, taleplerinin hayata geçirilmesi hâlinde sorunların çözümünde ciddi mesafelerin kaydedileceğini söyledi. 

Kurulun gündemine taşıdıkları talepler doğrultusundaki düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını beklediklerini ifade eden Yavuz, yükseköğretim çalışanlarının anayasal ve evrensel insan hakları standardına uygun bir şekilde sosyal, mali, özlük haklarının ve çalışma ortamının iyileştirilerek, çok daha huzurlu bir çalışan kitlesi oluşturulması, çalışma barışının sağlanarak yüksek performansa ulaşılması temennisinde bulundu. 

Kurulun gündemine taşıdığımız konular şunlar: 

-Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları 2024 yılı içinde gerçekleştirilmeli, en geç iki yıllık periyotlar hâlinde ve merkezî olarak düzenli yapılmalıdır. 

-03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın İkinci Kısım Birinci Bölüm’ünde yer alan “Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 18. maddesi gereğince 

(a) Kurumunuz Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına sendikamız ve diğer kamu görevlileri sendikalarının katılımları sağlanmalı,

(b) yükseköğretim kurumlarına hitaben mezkûr karar maddesi çerçevesinde üniversite ve fakülte disiplin kurulları toplantılarına sendikamız ve diğer kamu görevlileri sendikalarının katılımlarının sağlanması gerektiği yönünde genel bir yazı gönderilmeli ve uygulama birliği sağlanmalıdır. 

-03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı İkinci Bölüm “Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu” başlıklı 23. maddesinde gereğince yükseköğretim kurumlarına hitaben mezkûr toplu sözleşme hükmü maddesi çerçevesinde yükseköğretim kurumları lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin yer almasının ve lojman komisyonu toplantılarına katılmalarının sağlanması gerektiği yönünde genel bir yazı gönderilmelidir. 

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 20. maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince yetkili sendika işyeri sendika temsilcisi/temsilcileri “çalışan temsilcisi” olarak belirlenmelidir. 

-Daha yüksek aylık öngörülen öğretim elemanı kadrolarına yapılan atamalarda atama yapılan kadroya özgü aylığa hak kazanmada ödenme tarihinin tespiti noktasında, 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21.08.2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 48. maddesinde yer alan “(1) Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan ‘görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren’ ibaresi, ‘görevine başladığı tarihten itibaren’ şeklinde uygulanır” hükmünün uygulanması gerektiği noktasında yükseköğretim kurumlarına genel bir yazı gönderilmelidir. 

-657 sayılı kanunun geçici 48. maddesi çerçevesinde memur kadrolarına geçirilen personelin sözleşmeli personel veya geçici personel statüsünde geçen hizmet sürelerinin atandıkları memuriyet kadro ünvanı hizmet süresine eklenerek, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması gerektiği yönünde yükseköğretim kurumlarına genel bir yazı gönderilmelidir. 

-03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı İkinci Bölüm “İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında naklinin kolaylaştırılması” başlıklı 34. maddesinde gereğince, yükseköğretim kurumlarında görev yapan 657 sayılı kanuna tabi personelin yükseköğretim kurumları arasında naklen atanmaları yönünde yetkili sendika (Eğitim-Bir-Sen) ile birlikte çalışılarak, müştereken uzlaşılan içerikte bir düzenleme yapılmalıdır. 

-Meslek yüksekokullarında öğretim üyesi kadro aktarımına izin verilmelidir. 

-YÖK Başkanlığı ile Ziraat Bankası (Bilkent Şubesi) arasında akdedilen 05.12.2022 tarihli maaş ödeme anlaşması promosyon bedeli yönüyle güncellenmelidir. 

-7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” hükmü gereğince başkanlık personelinin anaokulu öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır. 

-Kurumca belirlenmiş olağan çalışma saatlerinin haricinde çalışanlara çalışma saatleri doğrultusunda servis hizmeti sağlanmalıdır. 

-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Ankara merkezli sınavlarda ünvan ayrımı yapılmaksızın tüm personele puanlama sistemi dâhilinde sınav görevi verilmelidir. 

-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, kurumda göreve yeni başlayan personele, mevcut görev puanı ortalaması esas alınarak sınav görev puanı verilmelidir. 

-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin görev puanı, her sınav görevi sonrası güncellenmeli; puanlamaya dayalı görev tahsisi sistemine işlerlik kazandırılmalıdır. 

-Açık öğretim sınavlarında kurum personelinin görev alması sağlanmalıdır. 

-Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan personelin, öğrenim durumları ve fiilen yaptıkları görevler esas alınmak suretiyle genel idare hizmetleri sınıfı münhal kadrolarına atanmaları yönünde girişimde bulunulmalıdır. 

-Yemek hizmetinden yararlanmada yemek ücretinin ödenmesinin kart okutma sistemiyle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

-Resmî tatil ve bayram tatilleri ile hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonlarında görevli personel için yemekhanede kahvaltı servisi sağlanmalıdır. 

-657 sayılı kanunun 102. maddesindeki “Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” hükmü gereğince yıllık izin süresini memuriyet mahalli dışında geçiren personele, yıllık izin süresine ilaveten iki gün yol izni verilmelidir. 

-Başkanlık bünyesinde şoför kadrosunda çalışan veya fiilen şoför olarak görev yapan personele, aylık 60 saatin üzerindeki fazla çalışmaları karşılığı, 657 sayılı kanunun 178. maddesi doğrultusunda ücret ödenmesi veya her sekiz saatlik fazla çalışma karşılığı bir günlük izin verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

-Yetkili sendika temsilciliği için kurum içinde işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmelidir. 

-Başkanlık personelinin, üniversitelerin sosyal tesislerinden ve otoparklarından üniversite personeliyle aynı usul ve esaslar dâhilinde faydalanması sağlanmalıdır. 

-Genel sekreterlik bünyesinde Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu maddeleri ile personel taleplerinin görüşülmesi amacıyla yetkili sendika ile genel sekreterlikçe belirlenecek eşit sayıdaki üyenin katılımıyla işyeri komitesi kurulmalı; komite her üç ayda bir çalışma toplantısı gerçekleştirmelidir. 

-Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu, başkanlık web sayfasında ilan edilerek kurum ve yükseköğretim kurumları çalışanlarına duyurulmalıdır.

SENDİKA BÜLTENİ

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER