SON EKLENENLER

Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
17 Haziran 2021 05:38

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; örgün,  uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda gerekli görülen belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme ve danışmanlık hizmeti,  kurslar,  seminerler,  konferanslar,  kongreler, çalıştaylar ve benzeri toplantılar,  bilimsel araştırmalar,  sınav organizasyonları,  Merkezin amacına uygun eserlerin yayımını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini desteklemek,  işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programı; mesleki eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitim programları, sağlık eğitim programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak,  gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

c) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.

d) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici,  eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve toplumsal değerler konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

e) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek, ilgili birimlerin talebi üzerine her türlü bilimsel,  eğitsel,  sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yapmak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-gereç ve malzeme desteği sağlamak.

f) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayım işlerini yürütmek, kitap, dergi, broşür, katalog ve benzeri yayımlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite,  eğitim,  belgelendirme,  basın-yayın,  danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak,  ortak veya onlar adına eğitim,  proje,  araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum,  kongre,  konferans, çalıştay ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunların istihdam alanına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluşturmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak,  öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını yürütmek,  yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

i) Uzaktan eğitim ile her türlü eğitim programı, bölgesel,  ulusal ve uluslararası toplantı,  seminer, çalıştay,  konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

j) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek,  ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

k) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.

l) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

m) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

n) İlgili mevzuat hükümlerine göre, faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi,  katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

o) Faaliyetleriyle ilgili konularda bilgilendirici yayımlar hazırlayarak öğrencileri,  mezunları,  ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ö) TS EN ISO/IEC 17024 eğitim-danışmanlık şartlarına,  Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli kurumların onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek,  sınavlar yapmak,  belge,  sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

r) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

s) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ş) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitim programları düzenlemek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.  

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevde bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Önerilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek.”            

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerden önerilen birer öğretim üyesinin Rektör tarafından görevlendirilmesi ile oluşur. Rektör tarafından görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır ve Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık alt komisyonları oluşturabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Eğitim programları

MADDE 12/A – (1) Her eğitim programının süresi, şekli (teorik,  pratik,  uygulama ve benzeri)  ve içeriği programın planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Programların açılmasına, ilgili koordinasyon grubunun veya eğitmenin teklifi ile Müdür karar verir.  Müdür programı iptal edebilir, programın yerini ve tarihini değiştirebilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER