Belediye başkanını 'TV'ye çıkarma ihalesi Sayıştay'a takıldı!

Belediye başkanlarının ilginç ihaleleri Sayıştay Başkanlığı'nın denetçilerine takılıyor.
20 Temmuz 2021 17:04

Bunlardan birisi de bir belediye başkanın yaptığı, basın ve tanıtım hizmetleri için açılan ihale oldu. Başkanın, kendisini TV'de konuk olarak çıkarılması, ulusal basın gezicisi düzenlenmesi gibi hizmetler için ihale yaptığı belirlendi. Sayıştay söz konusu harcamaları usulsüz buldu. Sayıştay'ın konuyla ilgili tespitleri şöyle:

Konu: Niteliği itibarıyla Belediyenin tanıtımını aşan mahiyette olan, Belediyeye ait bir görevin ifası kapsamında bulunmayan, satın alınan hizmete veya hizmetin kabulüne ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belgesi bulunmayan hizmet için ödeme yapılmasının hukuki olmadığı hk.

Duruşmaya katılan sorumlu ve Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra; (bu dosyayla duruşma talebinde bulunan sorumlu ….’ye 11.02.2021 tarihinde duruşma günü bildirilmiş olmasına karşın duruşmaya katılmadığından, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369 uncu maddesi hükmü uyarınca dosya üzerinde ve gıyabında),

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 235 sayılı İlamın 8 inci maddesiyle, niteliği itibarıyla Belediyenin tanıtımını aşan mahiyette olan, Belediyeye ait bir görevin ifası kapsamında olmayan, satın alınan hizmete veya hizmetin kabulüne ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belgesi bulunmayan hizmet alımı için ödenen ……… TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

11.12.2019 tarih ve 47034 sayılı Temyiz Kurulu Kararıyla, 235 sayılı İlamın 8 inci maddesi hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

5393 sayılı Kanunun “belediyenin görev ve sorumlulukları” kenar başlıklı 14 üncü maddesinde: “… kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, …hizmetlerini yapar veya yaptırır …” hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Kanunun “belediyenin giderleri” kenar başlıklı 60 ıncı maddesinin k bendinde tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmıştır.

İlama konu uygulamada, Belediye tarafından sunulan hizmetlerin tanıtımı, ulusal basın gezisi organize edilmesi, çıkacak haberlerin takibi ve Belediye Başkanının ulusal bir yayına konuk edilmesi amacıyla ……. Ltd. Şti.den hizmet alımı yapılarak bedelinin Belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür.

İlama konu olan hizmet satın alınması işinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine uygun olarak, onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı, fiyat soruşturması ve sözleşme, fatura, hizmet teslim tutanağı ödeme emri belgesine eklenmiştir.

Bu belgelerin incelenmesinde karar tarihinin 23.06.2015 olduğu, hizmet teslim tarihinin 25.06.2015 olduğu, fatura tarihinin 25.06.2015 olduğu görülmektedir.

Hizmet alım işinde yüklenici firma olan ………… Ltd. Şti. tarafından Belediyeye sunulan, ilama konu hizmet alımı işinin somut içeriğini bildiren yazıda: “… ………. Belediyesi koordinasyonunda ulusal basın gezisinin organize edilmesi, çıkacak haberlerin takibi ve Başkan’ın İstanbul’da TV programlarına konuk edilmesiyle ilgili basın danışmanlığı hizmetinin gerçekleştirilmesi kapsamında danışmanlık ücreti olarak …………. LTD.ŞTİ. tarafından üç ay sürecek bir çalışma için; toplam …….. TL + KDV talep edilmektedir” ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre üç ay sürecek bir çalışma için 23.06.2015 olan karar tarihinden iki gün sonra 25.06.2015 tarihinde hizmet teslim alındığına dair tutanak düzenlenmiştir.

Dilekçe ve ekleri incelendiğinde, ibraz edilen gazete yazılarının satın alınan hizmetin kapsamını kısmen gösterdiği, bu yazıların bir kısmının ihale tarihinden önceki bir tarihli olduğu, bir kısmının ise işin açıklamasında belirtilen üç aylık sürenin sonrası tarihli olduğu, bu yazıların hizmet alımı kapsamında yapılan çalışmaların sonucu olup olmadığının belli olmadığı, dolayısıyla alınan somut hizmetin belli olmadığı görülmektedir.

BU İTİBARLA, 235 sayılı ilamın 8 inci maddesiyle verilen ………. TL kamu zararının tazmini kararının Tasdiki kararını içeren 11.12.2019 tarih ve 47034 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, KARAR VERİLMİŞTİR.

SGKREHBERİ

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #