Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
02 Mayıs 2021 03:19

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AŞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, test, analiz ve eğitim amacıyla aşı bilimi konusunda ilgili ve yetkin olduğu her türlü işlemi yapma yetkisine sahip ve yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda mevcut laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Sekreteri: Merkezin Sekreterini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve birleştirici bir yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına, ilgili sektöre ve topluma aşı konusunda araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak aşı bilimi alanında bilimsel bilgi üretmek, yerli ve milli aşılar geliştirmek, klinik çalışmalarını başlatmak, toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastalıkların önlenmesine yönelik aşı araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarını yapmak.

b) Aşı teknolojileri konusunda bilimsel çalışmaları izlemek, araştırma-geliştirme merkezleri ile ilişkiler kurmak ve ortak çalışma imkânları sağlamak.

c) Bilinen veya yeni ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen hastalık etkenlerinin tanımlanmasında ilgili kurum, kuruluş ve klinik araştırmacılar ile koordineli çalışmalar yürütmek ve bu süreçlere yardımcı olmak.

ç) Potansiyel aşı adayları ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek.

d) Üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla araştırma, uygulama, planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerle birlikte aşı bilimi alanında ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Ülkemizin aşı geliştirme alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak, ilgili bakanlık ve bağlı kuruluşlarca talep edilecek saha araştırmaları, AR-GE, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

g) Aşıların ruhsatlandırılması, satış ve devir izninin alınması ve klinik çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen ve gizlilik kapsamına girmeyen bulguları bilimsel yayım olarak sunmak.

h) Aşı geliştirme alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla ulusal/uluslararası seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay, kolokyum, kongre ve benzeri etkinlikler ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

ı) Bilimsel çalışma ve uygulamaları yakından izleyerek Merkezin araştırma alt yapısını geliştirme ve güncelleme konularında çalışmalar yapmak.

i) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde aşı geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuruları gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

j) Üniversite ve diğer üniversiteler bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilere Merkezde yürütülmekte olan çalışmalara araştırmacı olarak katılabilme ve uygulama alanı sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

k) Merkezin çalışma alanında geliştirilen yöntem ve teknolojilerin endüstriye aktarılmasına rehberlik etmek.

l) İyi laboratuvar uygulamaları-GLP (Good Laboratory Practice), iyi üretim uygulamaları-GMP (Good Manufacturing Practice) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşı üretimini yapmak.

m) Merkezde yürütülen tüm çalışmalarda biyogüvenlik ve biyoetik kurallarına uyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili tüm konularda Müdüre yardım etmek, Müdür tarafından belirlenen sorumluluk alanlarındaki görevleri yürütmek, Merkezin yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda Müdüre öneriler sunmak ve gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek üzere üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

(3) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversitenin lisans mezunu idari personeli arasından Merkezin idari ve mali işlerini yürütmekte Müdüre yardımcı olmak, Merkezin çalışma alanı ile ilgili faaliyetlerin hazırlıklarını yaparak Müdüre sunmak,  Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve toplantı raporlarını hazırlamak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak, Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere bir Merkez Sekreteri görevlendirilir. Merkez Sekreterinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi sona eren Merkez Sekreteri yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülen araştırma, analiz, test, danışmanlık ve eğitim gibi faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Aşı geliştirme konusunda yürütülecek faaliyetler için gerekli görülen koşulların oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç, gereç, deney malzemesi ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projeler üretilmesini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde yürütülecek olan seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay, kolokyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil dokuz kişiden oluşur. Diğer beş üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ve yazılı gündem ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile yılda en az dört kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek.

ç) Merkezde gerçekleştirilen test/analiz, danışmanlık, kurslar ve düzenlenen eğitimler için ücretleri belirlemek.

d) Merkezin bütçe, personel ihtiyacı, yıllık faaliyet raporu ve faaliyet planlarının hazırlanmasını sağlamak.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırmacı telif ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Merkez kadrosundaki araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayım konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

ğ) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve/veya dışından kişilerin katıldığı en fazla yedi kişiden oluşturulabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Çalışma birimi; viroloji, bakteriyoloji, immünoloji, aşı biyoteknolojisi ve benzeri alanları kapsayan birimlerdir. Birimler Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur; ihtiyaç halinde yeni birimler kurulabilir veya mevcut birimlerin faaliyet alanları yeniden tanımlanabilir.

(2) Çalışma birimi sorumlusu, birim çalışanları arasından Müdür tarafından görevlendirilir ve gerektiğinde görevine son verilebilir.

(3) Çalışma birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

b) Çalışma birimlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek.

c) Birim faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda Müdüre bilgi sunmak.

Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma şartları

MADDE 15 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden araştırmacılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm çalışmalarında uymaları gereken hususlar Müdür tarafından belirlenir. Araştırmacıların söz konusu hususlara uymaması durumunda Merkez imkânlarını kullanma hakları Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

(2) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayım ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayımın ya da bilimsel raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, uzman ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #