İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK YAYIMLADI

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
17 Mayıs 2019 09:32

17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 30777

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel Danışma Kurulu: Merkezin Bilimsel Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Merkez: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

e) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; lisans, yüksek lisans, doktora ile uzmanlık eğitimlerini tamamlamış, yerli ve yabancı diş hekimleri ile ağız-diş sağlığı ve diş protez teknikerlerinin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek bilgilerini, planlı ve amaca yönelik bir şekilde arttırmalarına imkan sağlayacak kısa ve/veya uzun süreli, teori ve/veya uygulamaya dayalı her türlü eğitim faaliyetlerini planlamak, koordine ederek yürütmek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirerek sonuçlarını yayımlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum ve sertifikalı müfredat programları vb. faaliyetlerde bulunmak.

c) Dijital mecralar üzerinden diş hekimlerine ve ilgili yardımcı meslek gruplarına yönelik elektronik ve uzaktan eğitim programları düzenlemek.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda her yaştan birey ve gruba katılımcı ve sağlıklı bir toplum yapısını oluşturucu eğitim programları düzenlemek.

e) Toplumun ağız-diş sağlığı parametrelerinin belirlenip takip edilmesi ile mevcut ağız-diş sağlığı sorunlarına çözüm önerilerinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ülkenin ağız-diş sağlığı politikalarının oluşturulmasında destek vermek.

f) Merkezde yürütülen eğitim konularındaki uygulamalara yönelik araştırmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Bilimsel Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,  Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinin akademik personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından gerekli görüldüğü takdirde en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin koordinasyonunu sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarına uygun olarak hazırlanan araştırma ve eğitim programlarını Yönetim Kurulunun gündemine getirmek ve alınan kararları Rektör onayına sunmak.

d) Faaliyet alanları kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Müdür, Dekan ile Rektör tarafından Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir defa salt çoğunlukla, gerekli olduğu hallerde ise Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Hazırlanan eğitim programlarını değerlendirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslağı hazırlamak ve Rektör onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyete sunmak.

Bilimsel Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1)  Bilimsel Danışma Kurulu; Dekan, Müdür ve öğretim üyeleri ile ihtiyaç duyulduğunda Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından Müdür tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi (7), en çok on bir (11) kişiden oluşur. Bilimsel Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Bilimsel Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Bilimsel Danışma Kurulu görevleri

MADDE 13 – (1) Bilimsel Danışma Kurulu, eğitim programlarını oluşturur, bu programlarda görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirleyerek Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar; hazırladığı önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

AKADEMİ DÜNYASI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...