ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
23 Haziran 2019 08:29

23 Haziran 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 30810

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2019 tarihli ve 30725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DİLMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DİLMER) faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (DİLMER): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2019

30725

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...