IĞDIR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
17 Mayıs 2019 09:29

17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 30777

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumsal, ekonomik, politik ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere; nüfus ve göç konularında araştırmalar yapmak, veri/bilgi üretmek, üretilen veri ve bilgilerin yayımlanmasını sağlamak, toplumda nüfus ve göç konularında duyarlılık yaratmak ve ayrıca nüfus ve göç konularında ulusal politika geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak.

b) Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi, dağılışı, demografik dönüşümü, nüfusun sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik özellikleri, insan kaynağı olarak nüfus analizi, Türkiye’de yaşanan iç ve dış göç süreçleri ve göçle birlikte ortaya çıkan sorunlar üzerine araştırma yapmak, yapılmak istenen çalışmalara danışmanlık etmek ve toplumda nüfus ve göç konularına duyarlılık oluşturmak amacıyla bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

ç) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknik projeler üretilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında iş birliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının istatistiki bilgi ihtiyacını karşılamak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili bölümlerinden aylıklı öğretim elemanları veya öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını veya öğretim üyelerini Rektöre önermek.

ç) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre bildirmek.

e) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre bilgi vermek.

g) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

ğ) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün, Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından önereceği en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

(4) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/müdür yardımcısı görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin çalışma alanıyla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek görülmesi halinde Danışma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerinden faydalanılacağı düşünülen Üniversite dışından kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesiyle ilgili görüş bildirmek.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin kullanımına tahsis edilir

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

AKADEMİ DÜNYASI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...