HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
17 Mayıs 2019 09:26

17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 30777

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Üstün” ibaresi “Özel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Üstün” ibaresi “Özel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Üstün” ibaresi “Özel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi (tarama-tanılama), özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim sonrası gelişimlerinin takibinin yapılması ve topluma, ailelerine ve kendilerine yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Merkezde eğitim alan öğrencilerin projeler, ürünler ve fikirler geliştirmeleri ve bunun toplumsal bir faydaya dönüşmesinin sağlanması da merkezin amaçları arasındadır. Ayrıca merkez, özel yetenekli çocukların araştırılması, öğretim ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi amaçlarına da sahiptir. Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin ailelerine ve öğretmenlerine destek vermek de merkezin bir diğer amacıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, akademik çalışmalar yürütmek, yapılmakta olan çalışmalara katılmak veya desteklemek.

b) Ülkemizdeki ve dünyadaki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırmalar yürüten kurumlarla iş birliği yapmak.

c) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve tartışıldığı kongrelere, çalıştaylara ve sempozyumlara ev sahipliği yapmak.

ç) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, tartışıldığı yazılı veya görsel yayınlar hazırlamak.

d) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine destek sağlamak.

e) Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencileri taramak ve tanılamak için ölçme araçları geliştirmek.

f) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik eğitim-öğretim programları geliştirmek.

g) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik verilen çeşitli değerlendirme ve eğitim-öğretim hizmetlerini değerlendirmek.

ğ) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların eğitimlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri planlayıp, uygulamak ve raporlamak.

h) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların ailelerine ve öğretmenlerine destek sağlamak.

ı) Akademik öğretim etkinlikleri dışında Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle iş birliği yapılarak özel yetenekli çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal, duyuşsal ve psikolojik gelişimini destekleyen eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

i) İki tanılı özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak.

j) Özel yetenekli çocukların yararlanabileceği eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ve atölyeler kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bulunmak.

k) Özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini bir fikre, ürüne ya da projeye dönüşmesini desteklemek ve ortaya çıkan ürünleri paylaşmak için etkinlikler düzenlemek.

l) Özel yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak.

m) Özel yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel eğitim programları ve kurslar düzenlemek.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2013

28580

AKADEMİ DÜNYASI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...